Circuit Breaker Pattern Nedir?

  • Oluşturulan isteklerin başarısız olması,
  • İstek atılan servis ya da sistemin ayakta olmaması
  • İstek atılan servisin geç cevap vermesi/timeout durumuna düşmesi

Hikaye: Elektrik mühendisliğinde circuit breaker(devre kesici) yapıları hali hazırda fazlaca kullanılıyor. Circuit Breaker: bir elektrik devresini oluşabilecek olumsuz bir duruma karşın hasardan korumak için elektrik akışını kesen otomatik elektrik anahtarlarıdır. Yazılım geliştirmede, uygulamanızı koruyan çok benzer bir işi yapan circuit breaker pattern’nine sahibiz.

Sorun Örneklemi

Çözüm: Circuit Breaker Pattern

Circuit Breaker Durumları

Doğru Eşik Kriterlerinin Belirlenmesi

Hata durumlarında yapılabilecekler

  • Bazı istekler başarısız olduğunda bunları alternatif API’lar kullanarak istekleri yönlendirilebilir ve işlemlerdeki aksaklıkların önüne geçilebilir.
  • Oluşan hata durumunda Generic API’lar için cache mekanizması kullanılabilir ve hata durumunda cache üzerinden okunarak cevap dönülebilir.
  • Kullanıcıya işlemin devam ettiğine dair kullanıcı bilgilendirilebilir ve arka planda işlem yeniden denenebilir.

--

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

More from Medium

Solid Principles

Design Patterns in JAVA

Which implementation of Singleton Pattern do I need?

SOLID Design in Practice — S: Single Responsibility Principle