IIOT Nedir ? IIOT ve IoT arasında ki farklar Nelerdir ?

IIot vs IoT

Nedir IIOT tam olarak?

 • Fabrika ortamında bir dizi üretim bandı ve bu üretim bantlarında robot kollar, ısı ve şekillendirme kazanı ve kalite kontrol için son aşamada insanlar mevcut olsun.
 • Ham madde kalitesi her zaman aynı olmayacağı için bu yönetim henüz sistemsel olarak yapılamamaktadır.
 • Isı yönetimi hammaddeye göre ayarlanamaması nedeniyle bazı hammaddeler parçalanmakta ve ürün haline gelememektedir.
 • Ürünün insan gözüyle ve eliyle son halinin kalite kontrolü çeşitli olumsuzluklara ve kalite açısından eksikliklere neden olabilir.
 • Üretim bantları arasında ki geçişler, hızlı ve otomatik hale getirilip üretim kapasitesi artırılabilir.
 • Ham madde kalitesi kontrolü çeşitli cihazlarla sağlanıp otomatik hale getirilebilir. Böylece üretim için kullanılan enerji boyutu azalmış ve boşa kullanılan süre yok edilmiş olacaktır.
 • Isı yönetimi sensörler ile ölçülmüş hammadde değerlerine göre otomatik ayarlanarak buradaki kayıp ta önlenebilir hale gelecektir.
 • Ürün kalite yönetimi yine sensör ve cihazlar yardımıyla otomatik ölçülebilir hale gelecektir.
 • Üretim otomatik ve çevrim içi izlenebilir, yönetilebilir hale gelecektir.
 • İnsan gücüne gerek kalmayacağı ve çevrim içi yönetim sağlanacağı ve de cihazların yorulma gibi yâda mesai gibi durumları olmayacağını düşünürsek inanılmaz bir üretim maliyeti azalışı ve üretim kapasitesi artışı yaşanacaktır.
 • Ve Hatta makinaların durumunu bile kontrol edebilecek bir sistem haline gelebilir. Makinanın parçalarında ki sorunlar, eskilik durumları, yağ gibi makinanın verimli çalışmasını sağlayacak etmenleri de izleyip yönetebilir hale gelecektir.

Gelecekte IIOT?

+-----------------------------+------------------------+
| IOT | IIOT |
+-----------------------------+------------------------+
| Devrimdir | Evrimdir. |
+-----------------------------+------------------------+
| Nesneler ile ilgilidir. | Veriler ile ilgilidir. |
+-----------------------------+------------------------+
| Özel bağlantılar içerir. | Daha Yapılandırılmış |
| | Bağlantılar içerir |
+-----------------------------+------------------------+
| Özel çözümler barındırır | Standartları vardır. |
+-----------------------------+------------------------+
| Veriler değişkendir. | Veriler keskindir ve |
| (Birçok nesne bağlanabilir) | limitleri mevcuttur. |
+-----------------------------+------------------------+

--

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

More from Medium

Create a CI/CD pipeline for a storage api using Spring, Docker, Travis CI and Heroku

Authentication for Dummies II

Spring MVC

Working with Java development IDE