Microservice Mimarisi Hangi Projeler İçin Uygundur ?

Gerçekten uygulamanız için microservice mimarisi kullanmaya ihtiyacınız var mı ?

Biri microservice mi dedi ? (Resim: Manu Cornet (http://www.bonkersworld.net)

Monolitik uygulamalar, microservice mimarisine geçmeli mi ?

Ne türdeki projeler için microservice mimarisi uygundur ?

  • Orta ve büyük ölçekli projeler
  • Microservice mimari bilgisi bulunan ekip üyeleri (mümkünse yazılım mimarı)
  • Birden fazla takıma sahip proje ekipleri (Her biri microservice mimarisini kavramış olmalı)
  • Çok modüllü yapılar
  • Ölçeklenebilir olması gereken servisler
  • Versiyonlama da zero-time hedefleyen projeler
  • Büyük trafik altındaki uygulamalar

Amazon’un microservice mimarisine evrimi

Amazon’un microservicelerine göz atmak istemez misiniz ?

Netflix’in microservice mimarisine evrimi

Netflix’in microservicelerinden bir görünüm — (Resim: Bruce Wong, Netflix)

--

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

More from Medium

REST Services & KoaJS

REST API & Koa JS

Microservices Part I

Spring Annotations — 1 — @Autowired, @Qualifier