Monolitik Mimari ve Microservice Mimarisi Arasındaki Farklar

Monolitik vs Microservice Mimarisi
 • Monolitik uygulamalar da başarılı olabilir, ancak artan internet kullanımı ile birlikte uygulamalara düşen trafik miktarı önceden düşünülemeyecek miktarlara ulaşmıştır. Bu da monolitik uygulamalar için oldukça zor günler geldiğini göstermektedir. Çünkü trafik altında ezilen tek bir proje trafiği kaldırabilmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyar.
 • Uygulamanın küçük bir kısmında yapılan bir değişiklik, monolitik bir projenin tümünün yeniden derlenmesi ve tüm uygulamanın deploy edilmesini gerektirir. Bunun aksine, microservicelerde yalnızca değiştirdiğiniz hizmetleri yeniden build ve deploy etmemiz yeterlidir.
 • Ölçeklendirme zorluğu mevcuttur. Çünkü kaynağa ihtiyaç duyan modüller yerine tüm uygulamanın ölçeklendirmesi gerekir.
Dünya’nın microservice mimarisine evrimi
 • Daha kolay hata ayıklama ve uçtan uca test etme: Microservice mimarisinin aksine, monolitik uygulamaların hata ayıklaması ve test edilmesi çok daha kolaydır. Monolitik bir uygulama tek bir bölünmez proje olduğundan, uçtan uca testleri çok daha hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
 • Kolay deployment: Monolitik uygulamaların tek bir parça oluşu ile bağlantılı bir avantajı ise kolay dağıtımdır. Tek bir parçayı deploy etmek onlarca servisi deploy etmekten çok daha kolaydır.
 • Görece geliştirmesi basittir. Monolitik bir uygulamayı genel prensiplere uyarak modüler bir biçimde yazmak, her bir modülü servis olarak yazmaktan çok daha kolaydır.
 • Karmaşıklık: Bir monolitik uygulama büyüdüğünde, anlaşılamayacak kadar karmaşık hale gelir. Ayrıca, bir uygulama içindeki karmaşık kod yapısını yönetmek zordur, ne kadar prensiplere uyuyor olsanız da kodun büyümesi karmaşıklığı her zaman artıracaktır.
 • Değişiklik yapma zorluğu: Bu kadar büyük ve karmaşık bir uygulamada değişiklik yapmak oldukça zahmetlidir. Herhangi bir kod değişikliği tüm sistemi etkiler, bu nedenle tamamen bütün parçaların kontrol edilmesi gerekir. Bu, genel geliştirme sürecini çok daha uzun hale getirebilir.
 • Ölçeklenebilirliği(Scaleable) düşük: Bileşenleri bağımsız olarak scale edemezsiniz. Tüm uygulamayı ölçeklemeniz gerekir.
 • Yeni teknoloji uygulayamamak: Monolitik bir uygulamada yeni bir teknolojinin uygulanması son derece problemlidir, uygulamayı yeni bir teknolojiye entegre etmek demek, tüm uygulama yeniden geliştirmek anlamına gelir. Yeniliklere adapte olamamak da birçok alandan kayba yol açabilir.
 • Bağımsız bileşenler:
  — Her bir servis bağımsız bir şekilde dağıtılabilir ve güncellenebilir, bu da daha fazla esneklik sağlar.
  — Bir microservice deki bir hatanın yalnızca belirli bir hizmet üzerinde etkisi vardır ve tüm uygulamayı etkilemez. Ayrıca, bir microservice uygulamasına yeni özellikler eklemek, monolitik olandan daha kolaydır.
 • Anlaşılabilirlik. Daha küçük ve daha basit bileşenlere ayrılan bir microservice uygulamasının anlaşılması ve yönetilmesi daha kolaydır. Sadece sahip olduğu bir sorumluluk ile ilgili olan belirli bir hizmete odaklıdır.
 • Daha iyi ölçeklenebilirlik: Her bir servis bağımsız olarak ölçeklendirilebilir. Bu nedenle tüm uygulamanın scale edilmesi gerekmez. Bu da zaman ve maliyet açısından büyük bir kazanç sağlar. Ek olarak, her monolitik uygulamanın ölçeklenebilirlik açısından sınırları vardır. Ancak microservice üzerinde trafik oluşan bir servisi çoklamak daha az zahmetli ve bütün yükü kaldırabilecek düzeydedir. Sırf bu yüzden büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden çoğu proje microservice mimarisini benimsemeye başlamıştır.
 • Teknoloji Çeşitliliği: Ekipler servislerin geliştirileceği teknolojileri tamamen seçmek zorunda değildir, yani zamanla geliştirecekleri servislere uygun teknoloji seçebilirler. Örneğin Java üzerinde geliştirilen microservicelerin yanına “machine learning” özelliklerini kullanabilmek için python programlama dili ile bir servis geliştirilebilir. Her microservice için istenilen teknoloji ya da database kullanılabilir.
 • Daha yüksek çeviklik seviyesi. Bir microservice uygulamasındaki herhangi bir hata, tüm uygulamayı değil yalnızca belirli bir servisi etkiler. Bu nedenle tüm değişiklikler ve testler daha düşük riskler ve daha az hata ile gerçekleştirilir.
 • Yeniden kullanılabilirlik: Bağımsız olarak geliştirdiğiniz bir servisi ihtiyacınıza göre ufak değişiklikler ile başka bir projede de kullanılabilir. Örneğin “User Management” servisi neredeyse tüm uygulamalarda benzer sorumlulukları ve işlevi barındırır ve benzer görevleri gerçekleştirir. Bu servisi başka bir projenizde direkt olarak konumlandırabilir ve kullanılabilir. Böylece bir servis geliştirme zaman ve maliyetinden tasarruf edililebilir.
 • Ekstra ekstra karmaşıklık. Bir microservice mimarisi dağıtık bir sistem olduğundan, tüm modüller ve veritabanları için ayrı ayrı yapılandırma yapmanız gerekir. Ayrıca, böyle bir uygulama bağımsız hizmetler içerdiği sürece hepsinin bağımsız olarak dağıtılması gerekir.
 • Sistem dağıtımı Bir microservice mimarisi, birden fazla servis ve veri tabanından oluşan karmaşık bir sistemdir, bu nedenle tüm bağlantıların dikkatle ele alınması gerekir. Deployment her servis için ayrı bir süreci gerektirir.
 • Yönetim ve izlenebilirliğin zorluğu: Bir microservice uygulaması oluştururken birden fazla durumla ile ilgilenmeniz gerekecektir. Harici yapılandırmayı, metrikleri takip edebilme, health-check mekanizmaları ve microservicelerin yönetilebildiği ortamlar gerekir.
 • Test etmenin zorluğu: Birbirinden bağımsız olarak konuşlandırılan çok sayıda servis test sürecini oldukça zorlaştırır.

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev