SOLID Nedir ? Solid Yazılım Prensipleri Nelerdir ?

Solid Yazılım Prensipleri
SOLID Yazılım Prensipleri
  • Geliştirdiğimiz yazılımın gelecekte gereksinimlere kolayca adapte olması,
  • Yeni özellikleri kodda bir değişikliğe gerek kalmadan kolayca ekleyebileceğimiz
  • Yeni gereksinimlere karşın kodun üzerinde en az değişimi sağlaması,
  • Kod üzerinde sürekli düzeltme hatta yeniden yazma gibi sorunların yol açtığı zaman kaybını da minimuma indirmektir.

S — Single-responsibility principle

O — Open-closed principle

L — Liskov substitution principle

I — Interface segregation principle

D — Dependency Inversion Principle

--

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

More from Medium

Debugging Java script in Browser

How to Convert DocX Files to JPG/JPEG Image Arrays using Java

Adding Controller Class in ASP.NET

INTERFACES IN JAVA