SOLID Nedir ? Solid Yazılım Prensipleri Nelerdir ?

Solid Yazılım Prensipleri
SOLID Yazılım Prensipleri
  • Geliştirdiğimiz yazılımın gelecekte gereksinimlere kolayca adapte olması,
  • Yeni özellikleri kodda bir değişikliğe gerek kalmadan kolayca ekleyebileceğimiz
  • Yeni gereksinimlere karşın kodun üzerinde en az değişimi sağlaması,
  • Kod üzerinde sürekli düzeltme hatta yeniden yazma gibi sorunların yol açtığı zaman kaybını da minimuma indirmektir.

S — Single-responsibility principle

ÖZET: Bir sınıf (nesne) yalnızca bir amaç uğruna değiştirilebilir, o da o sınıfa yüklenen sorumluluktur, yani bir sınıfın(fonksiyona da indirgenebilir) yapması gereken yalnızca bir işi olması gerekir.

O — Open-closed principle

ÖZET: Bir sınıf ya da fonksiyon halihazırda var olan özellikleri korumalı ve değişikliğe izin vermemelidir. Yani davranışını değiştirmiyor olmalı ve yeni özellikler kazanabiliyor olmalıdır.

L — Liskov substitution principle

ÖZET: Kodlarımızda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek duymadan alt sınıfları, türedikleri(üst) sınıfların yerine kullanabilmeliyiz.

I — Interface segregation principle

ÖZET: Sorumlulukların hepsini tek bir arayüze toplamak yerine daha özelleştirilmiş birden fazla arayüz oluşturmalıyız.

D — Dependency Inversion Principle

ÖZET: Sınıflar arası bağımlılıklar olabildiğince az olmalıdır özellikle üst seviye sınıflar alt seviye sınıflara bağımlı olmamalıdır.

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Ayrancıoğlu

Gökhan Ayrancıoğlu

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev