SQL Index Yapısı ve Kullanımı

NOT: Indexleme işlemi her veritabanında farklılık gösterebilir. Burada gösterilen örnekler POSTGRESQL baz alınarak yazılmıştır.

Unutmayın ki veriyi hızlı çekmenin tek ve en doğru yolu indexleme olmayabilir. Veritabanımızın index yapısı kurarken dikkatli olmalıyız.

Index Nasıl Çalışır?

Örnek veri seti
SELECT * FROM users WHERE email = 'ira.wolford@ntlworld.com';
CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);
CREATE INDEX idx_user_names ON people (last_name, first_name);
DROP INDEX idx_users_email

Indexler Ne Zaman Kullanılmalı?

Indexler Ne Zaman Kullanılmamalı?

Index Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

--

--

Software Engineer @Yemeksepeti • #Java • #Spring Boot • #Kotlin • #Spark • #Microservices • https://gokhana.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store